Algemene Voorwaarden

De Gouverneur  Algemene voorwaarden

Uitsluiten herroepingsrecht

De Gouverneur wijst u erop dat reserveringen die u maakt wettelijk definitief zijn. Een herroepingsrecht (de zogeheten bedenkperiode) van 14 dagen, is niet van toepassing op de overeenkomsten die u sluit met De Gouverneur.

 1. TOEPASSING

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle appartementen die worden verhuurd door De Gouverneur.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de persoon die met De Gouverneur  een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van accommodatie en/of overige faciliteiten.

Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd gast) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten.

1.3 Van deze Algemene voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

1.4 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw ( voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden.

De Gouverneur wijst alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

 1. RESERVERINGEN

2.1 De Gouverneur neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

2.2 De Gouverneur behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren, dan wel hieraan speciale voorwaarden te stellen

2.3 Indien De Gouverneur uw reservering in behandeling neemt, zendt De Gouverneur u een bevestiging binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan De Gouverneur.

2.4 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een bevestiging, dan dient u onverwijld contact op te nemen met de reserveringsafdeling, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

2.5 Tussen u en De Gouverneur komt een overeenkomst tot stand op het moment dat De Gouverneur de reservering aan u heeft bevestigd.

2.6 De overeenkomst betreft huur van accommodaties en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

 1. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is De Gouverneur niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van De Gouverneur om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval De Gouverneur uw wijzigingen accepteert, zal De Gouverneur mogelijk wijzigings-kosten bij u in rekening brengen.

3.2 Indien u na de totstandkoming van een overeenkomst van meer dan één accommodatie wilt verminderen, gelden de annuleringsvoorwaarden, zoals beschreven in artikel 14 van onze Algemene Voorwaarden.

3.3 Indien De Gouverneur door omstandigheden een wijziging in een door u geboekte reservering dient te maken met betrekken tot het type en/of ligging van het appartement, kan De Gouverneur u een passend alternatief bieden.

 1. IN-DE-PLAATSSTELLING

4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij anders is overeengekomen met De Gouverneur.

4.2 Indien u en De Gouverneur zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover De Gouverneur voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art. 3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

 1. PRIJZEN

5.1 U bent aan De Gouverneur verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging van de reservering.

5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering door De Gouverneur is verzonden

5.3 Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.4 De Gouverneur heeft het recht prijsverhogingen als gevolg van tussentijdse aanpassingen van wettelijke regelingen c.q. bepalingen (waaronder, maar niet beperkt tot BTW, toeristenbelasting, assurantiebelasting) waar De Gouverneur geen invloed op heeft, door te voeren en te verrekenen.

 1. EXTRA KOSTEN

6.1 U/de huurder is behalve de huurprijs ook toeristenbelasting verschuldigd.

6.2 De bijdrage toeristenbelasting wordt vastgesteld door de betreffende gemeente van de vestigingsplaats van De Gouverneur. U/de huurder bent aan De Gouverneur te allen tijde het door de betreffende gemeente vastgestelde en geldende tarief aan toeristenbelasting verschuldigd.

 1. BETALINGEN

7.1 Betalingen dienen vooraf per bankoverschrijving aan De Gouverneur te worden voldaan.

8. AANKOMST EN VERTREK

8.1 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 15.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10.00 uur verlaten te zijn.

8.2 Indien u de overeenkomst met De Gouverneur voor langer dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en De Gouverneur daarmee akkoord gaat, is De Gouverneur  steeds gerechtigd een andere accommodatie aan te wijzen.

8.3 Indien het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door De Gouverneur. Indien u een reisverzekering heeft afgesloten en u voldoet aan de door de verzekeringsmaatschappij gestelde voorwaarden, kunt u een schadeclaim uit hoofde van eerder beëindigen van uw verblijf rechtstreeks indienen bij de verzekeringsmaatschappij.

 1. REGLEMENTEN

9.1 Alle gasten dienen zich te houden aan de door De Gouverneur vastgestelde regels, vastgelegd in onze huisregels. Deze regels kunt u nalezen in de informatie map in uw appartement.

9.2 Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan De Gouverneur besluiten de gasten niet onder te brengen.

9.3 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het maximaal aantal personen dat op de website van De Gouverneur voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.

9.4 De Gouverneur behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de appartementen.

9.5Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

9.6 De huurder dient de accommodatie bezemschoon op te leveren (dus: geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen).

9.7 De huurder en gebruikers zijn verplicht om bij de accommodatie bedlinnen te huren

van De Gouverneur .

9.8 Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels, en/of bij Reglementen het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel heeft De Gouverneur het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond te verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt.

9.9 Indien De Gouverneur ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is De Gouverneur staf  gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen.

 1. HUISDIEREN

10.1 Huisdieren zijn niet toegestaan in de appartementen.

 1. GEBRUIK ACCOMMODATIE; INVENTARIS

11.1 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie ,gebruik van de accommodatie en de daarin aanwezige apparatuur.

11.2 Daarnaast zijn de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, steeds hoofdelijk aansprakelijk voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan De Gouverneur en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

 1. INTERNETGEBRUIK

12.1 Afhankelijk van de accommodatie biedt De Gouverneur de huurder/ gebruiker en degene die de huurder vergezellen toegang tot het internet aan via een WiFi netwerk.

12.2 De huurder is verantwoordelijk voor het correcte gebruik van internet alsmede de noodzakelijke hard- en software, configuratie, randapparatuur en verbindingen ter ondersteuning daarvan en maatregelen ter beveiliging van computer of besturingssysteem. 12.3 De Gouverneur is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van internet of als gevolg van storingen in het netwerk.

12.4 De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, dienen zich bij het gebruik van internet te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden en de wettelijke regels te respecteren. Hij zal zich onthouden van gedrag waarbij overige internetgebruikers hinder ondervinden dan wel waarbij schade wordt toegebracht aan De Gouverneur in de breedste zin van het woord. De huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, zullen zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van De Gouverneur als aanbieder van een accommodatie.

12.5 Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internet-misbruik door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, heeft De Gouverneur het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.

12.6 De huurder vrijwaart De Gouverneur tegen aanspraken van derden op vergoeding van schade die deze derden op enigerlei wijze op De Gouverneur zouden kunnen (trachten te) verhalen, voor zover deze aansprak gegrond is op het gebruik dat door de huurder/gebruiker en degene die de huurder vergezellen, van internet is gemaakt.

 1. ANNULERINGSKOSTEN

13.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. 

13.2 U kunt zich tegen annuleringsrisico’s verzekeren door zelf tegelijk met uw reservering een annuleringsverzekering af te sluiten.

13.3 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. In dat geval bent u het volledige totaalbedrag verschuldigd.

13.4 De gast kan gratis annuleren tot 7 dagen voor aankomst. De gast betaald de totaalprijs van de reservering als zij/hij annuleert binnen 7 dagen voor aankomst.

 1. OVERMACHT EN WIJZIGING

14.1 In het geval De Gouverneur  al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, kan De Gouverneur binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.).

14.2 Overmacht aan de zijde van De Gouverneur bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van De Gouverneur, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

14.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft De Gouverneur het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. De Gouverneur zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

 1. OPZEGGING

15.1 De Gouverneur heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/ of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

16.1 De Gouverneur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van onze appartementen en/of de huur/het gebruik van accommodatie  en/of andere faciliteiten van De Gouverneur, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van De Gouverneur of (één van) haar werknemers.

16.2 De Gouverneur is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

16.3 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van De Gouverneur ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit al dan niet het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het appartement of op het terrein van De Gouverneur  bevinden.

16.4 U vrijwaart De Gouverneur voor alle aanspraken terzake van schade van derden die het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het terrein of in het appartement bevinden.

16.5 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

16.6 Per accommodatie mag er één personenvoertuig op het terrein van De Gouverneur geparkeerd worden. Aanwijzingen van De Gouverneur dienen daarbij altijd opgevolgd te worden.

 1. KLACHTEN

17.1 Ondanks de zorg en de inspanning van De Gouverneur  kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse en direct bij de eigenaren, Rolf Sluiter of Linda Vastenhout, van uw verblijf te melden. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld.

 1. TOEPASSELIJK RECHT

18.1 Op de overeenkomst tussen u en De Gouverneur is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 1. REISDOCUMENTEN

19.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. De Gouverneur  aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

 1. PRIVACY

20.1 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie.

20.2 Op uw verzoek zullen wij uw gegevens verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, ingeval de gegevens bijvoorbeeld feitelijk onjuist zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten. U heeft het recht om ons te verzoeken, u mede te delen of persoonsgegevens die op u betrekking hebben, worden verwerkt.

20.3 Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties